Vytvořte fakturu

Tatra Residence - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Obchodní název Tatra Residence
Stav Zničeno
IČO 35707682
TIN 2020209422
DIČ SK2020209422
Datum vytvoření 24 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tatra Residence
Hodžovo námestie 3
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 797 203 €
Zisk -2 890 765 €
Kontaktní informace
Email centrumbyvania-kontakty@tatrabanka.sk
Telefon(y) 0259199105, 0259192280
Mobile(y) 0903282147
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,782,596
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 39,596,855
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 30,368
2. Software (013) - /073, 091A/ 30,368
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,548,613
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,500,098
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 15,678,908
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 85,724
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 283,883
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 21,017,874
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 21,017,874
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,169,442
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,672,544
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 419
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 415,926
3. Výrobky (123) - /194/ 2,287,121
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 969,078
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 261,057
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 239,726
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,564
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,162
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,114
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 217
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 235,841
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 534
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 235,307
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 16,299
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 16,299
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,782,596
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,348,407
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 23,143,519
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 23,143,519
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 14,155,608
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -3,533,743
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -3,533,743
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -33,223,026
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -33,223,026
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,890,765
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 46,131,003
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 981,762
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 25,168
6. Long-term advance payments received (475A) 77,649
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,947
12. Odložený daňový závazek (481A) 868,998
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 75,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 75,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,450,853
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,073,847
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,673
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 901,174
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 17
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376,712
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 277
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 202,218
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,305
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 171,913
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,421,170
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,212,717
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 13,797,203
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,604,915
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,502,427
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,810,682
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 294,693
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,553,420
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,066
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,943,177
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,099,583
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 138,256
D. Služby (účtová skupina 51) 2,728,449
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,142,050
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 861,840
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 269,077
4. Sociální náklady (527, 528) 11,133
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 46,588
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 980,380
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,053,574
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) -73,194
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,781,253
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,041
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,577
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -145,974
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,246,429
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 211,584
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 211,584
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 211,584
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,245,159
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 2,904,885
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 336,451
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 336,451
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,823
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,033,575
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,179,549
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -288,784
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,886
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -291,670
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,890,765
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016
 • IČO :35707682 TIN: 2020209422 DIČ: SK2020209422
 • Sídlo: Tatra Residence, Hodžovo námestie 3, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 24 Leden 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.09.2016Zrušené obchodné meno:
   Tatra Residence, s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   01.01.2014Nové obchodné meno:
   Tatra Residence, s. r. o.
   30.09.2002Nové sidlo:
   Hodžovo námestie 3 Bratislava 811 06
   24.01.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným