Vytvořte fakturu

CCS Slovenská pre platobné karty - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.12.2015
Basic information
Obchodní název CCS Slovenská pre platobné karty
IČO 35708182
TIN 2020249539
DIČ SK2020249539
Datum vytvoření 30 Leden 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CCS Slovenská pre platobné karty
Galvaniho 15/C
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 34 883 414 €
Zisk 833 842 €
Kapitál 11 744 960 €
Vlastní kapitál 6 677 830 €
Kontaktní informace
Email ccs@ccs.sk
Telefon(y) 0258280600, 0258280666
Fax(y) 0258280665
Date of updating data: 02.12.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 12,292,432
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 6,935,541
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 71,041
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 71,041
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 6,864,500
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 6,864,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,239,223
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 53,628
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,642
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 51,986
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 91,242
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 62,278
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,278
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 28,964
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,116,185
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,743,594
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,743,594
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 367,528
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,062
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,001
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,978,168
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,264
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,976,904
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 117,668
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,004
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 111,664
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,292,432
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,511,672
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 6,641,317
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 6,641,317
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 833,842
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,780,760
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,223,218
6. Long-term advance payments received (475A) 2,222,072
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,146
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,256,197
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,061,765
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,061,765
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 88,033
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 13,802
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 7,720
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 84,877
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 301,345
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 186,254
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 115,091
Date of updating data: 02.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 34,879,061
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 34,883,414
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 29,762,401
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,264,964
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 420
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,855,629
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,882,021
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 29,042,610
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 37,334
D. Služby (účtová skupina 51) 705,288
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 207,624
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 148,844
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 54,037
4. Sociální náklady (527, 528) 4,743
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,611
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,907
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,907
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,585
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,825,062
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,001,393
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,242,133
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 125,228
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 122,891
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 111,664
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11,227
XII. Kurzové zisky (663) 2,337
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 56,258
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 51,379
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,879
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 68,970
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,070,363
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 236,521
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 226,677
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 9,844
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 833,842
Date of updating data: 02.12.2015
Date of updating data: 02.12.2015