Vytvořte fakturu

WEP TRADING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WEP TRADING
IČO 35708506
TIN 2020004569
DIČ SK2020004569
Datum vytvoření 04 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo WEP TRADING
Hollého 27
08330
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 11 280 211 €
Zisk 192 078 €
Kapitál 5 391 350 €
Vlastní kapitál 2 566 921 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0514521330, 0514891329, 0514891330, 0514561224
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,769,379
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,035,797
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 75,424
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 74,942
2. Software (013) - /073, 091A/ 482
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,960,373
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 72,494
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 628,381
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,227,008
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 27,317
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 5,173
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,641,041
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 504,112
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 500,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,130
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,117,084
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,203,630
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,203,630
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 280,089
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 633,365
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 19,845
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 789
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 19,056
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 92,541
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 322
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 92,219
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,769,379
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,731,499
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,786,480
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,786,480
2. Změna základního kapitálu +/- 419 0
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Emisní ážio (412) 0
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 79,871
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,871
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 0
2. Ostatní fondy (427, 42X) 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 0
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 0
3. Oceňovací rozdíly z přecenění na fúze, fúze a rozdělení (+/- 416) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 673,070
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 673,070
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) 0
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 192,078
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,037,880
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 405,143
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 0
6. Long-term advance payments received (475A) 0
7. Dlouhodobé směnky k úhradě (478A) 0
8. Vydané dluhopisy (473A/-/255A) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 11,304
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 222,551
11. Dlouhodobé závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový závazek (481A) 171,288
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 6,912
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 6,912
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,592,605
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,271,566
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,271,566
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 34,121
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 23,606
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,894
9. Závazky z derivátových operací (373A, 377A) 0
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 156,418
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 33,220
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,220
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 0
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 0
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 11,077,986
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 11,280,211
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,303
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 0
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,053,168
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivace (účtová skupina 62) 22,515
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 64,882
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 137,343
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,010,808
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,487
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,755,597
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -3,554
D. Služby (účtová skupina 51) 669,567
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 806,757
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 535,331
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 40,672
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 210,202
4. Sociální náklady (527, 528) 20,552
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 13,549
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 628,502
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 628,502
2. Ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotného majetku a hmotného dlouhodobého majetku (+/-) (553) 0
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,969
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 134,934
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 269,403
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,653,889
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,359
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 0
2. Výnosy z cenných papírů a podílů v poměru účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (665) 0
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančního majetku z přidružené subjekty (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančního majetku v přiměřené účasti kromě tržeb z přidružené subjekty (666A) 0
3. Ostatní výnosy z krátkodobého finančního majetku (666A) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 10,345
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 10,343
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 14
XIII. Výnosy z přecenění cenných papírů a výnosy z derivátových operací (664, 667) 0
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,141
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
L. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
M. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 16,139
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 1,421
2. Ostatní náklady (562A) 14,718
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 63
P. Náklady z přecenění cenných papírů a náklady na derivátové operace (564, 567) 0
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,939
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,782
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 261,621
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 69,543
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 45,316
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 24,227
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 192,078
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35708506 TIN: 2020004569 DIČ: SK2020004569
 • Sídlo: WEP TRADING, Hollého 27, 08330, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Únor 1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   03.03.1997Nové sidlo:
   Sabinov 083 30
   02.03.1997Zrušené sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 815 36
   04.02.1997Nové obchodné meno:
   WEP TRADING a.s.
   Nové sidlo:
   Michalská 10 Bratislava 815 36
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba strojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexej Beljajev - podpredseda Ľubovnianska 4 Bratislava 851 07
   Ing. Viliam Fiala - predseda Pod Šípkom 1153/1 Partizánske 958 01
   Vladimír Kováčik - člen predstavenstva 352 Horná Ves 972 48
   Ing. Peter Macala - člen predstavenstva Októbrová 69 Prešov 080 01
   Ing. Pavol Strýček - člen predstavenstva Bartókova 4 Bratislava 811 02