Vytvořte fakturu

EMIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.03.2016
Basic information
Obchodní název EMIS
IČO 35708816
TIN 2020265016
DIČ SK2020265016
Datum vytvoření 04 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMIS
Ulica Jána Hollého 8479/5
91701
Trnava
Financial information
Prodej a příjem 1 275 184 €
Zisk 716 414 €
Kapitál 3 579 820 €
Vlastní kapitál 3 028 370 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421907325920, +421911856290, +421911856291, +421911794159, +421910794193, +421948249773, +421903794159, +421905103242
Date of updating data: 11.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,955,973
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 134,142
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 5,913
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,913
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 128,229
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,229
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,816,914
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,878
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,878
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,954,979
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,721,796
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,721,796
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107,553
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 125,630
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,860,057
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,886
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,858,171
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,917
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,917
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,955,973
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,594,783
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 53,112
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 53,112
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,311
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,819,946
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,819,946
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 716,414
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 226,571
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,524
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,524
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 218,089
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,654
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,654
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 73,700
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,112
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,449
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 53,174
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,958
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,958
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 134,619
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 134,619
Date of updating data: 11.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,273,673
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,275,184
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 40,446
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,233,227
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 555
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 956
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 362,943
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 29,455
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 30,911
D. Služby (účtová skupina 51) 88,212
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 174,632
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 125,879
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,307
4. Sociální náklady (527, 528) 4,446
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 675
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 26,778
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 26,778
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,280
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 912,241
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,125,095
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,635
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 9,635
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 9,635
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 147
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 145
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 9,488
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 921,729
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 205,315
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 205,315
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 716,414
Date of updating data: 11.03.2016
Date of updating data: 11.03.2016