Vytvořte fakturu

M.P.V. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Obchodní název M.P.V.
IČO 35709006
TIN 2020203273
DIČ SK2020203273
Datum vytvoření 10 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M.P.V.
Brezová 367
90023
Viničné
Financial information
Prodej a příjem 1 009 843 €
Zisk 61 361 €
Kapitál 464 854 €
Vlastní kapitál 72 244 €
Kontaktní informace
Email info@mpvsro.sk
Telefon(y) 0335341008, 0903455648, 0245649795, 0245922133, 0903218798
Mobile(y) 0903218798, 0903455648
Fax(y) 0245649796
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 531,853
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 194,020
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 194,020
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 53,110
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 132,877
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,033
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 335,309
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 11,249
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,249
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 94,600
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 78,160
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,160
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,197
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,243
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 900
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 900
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 228,560
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 74,839
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 153,721
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,524
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,524
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 531,853
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 181,614
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,774
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 206,679
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,354
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,354
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -94,554
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 32,418
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -126,972
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,361
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 350,239
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 300
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 300
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 342,057
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 77,095
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 77,095
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 230,455
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,868
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,759
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,467
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,413
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,772
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,772
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,110
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 997,223
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,009,843
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,476
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 992,747
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 8,209
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,411
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 938,913
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 710,304
D. Služby (účtová skupina 51) 103,739
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 98,122
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 66,824
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 24,458
4. Sociální náklady (527, 528) 6,840
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,930
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,430
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,430
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,310
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,078
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,930
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 183,180
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 18
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,742
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 829
2. Ostatní náklady (562A) 829
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 913
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,724
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,206
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 7,845
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 7,845
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,361
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016