Vytvořte fakturu

BOLT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BOLT
IČO 35709391
TIN 2020980379
DIČ SK2020980379
Datum vytvoření 10 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BOLT
J. Kréna 1
91501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 174 947 €
Zisk -97 644 €
Kapitál 1 250 693 €
Vlastní kapitál -73 545 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0327715858, 0327406915
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,232,638
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,184,981
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,184,981
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 296,846
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 39,371
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 792,931
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 55,833
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 46,481
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,276
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 57
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,219
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 37,258
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 29,877
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,092
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,785
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,365
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 6,947
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,428
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,519
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,176
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,176
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,232,638
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -171,189
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 331,940
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -405,816
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -405,816
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -97,644
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,403,208
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 587
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 587
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,127,977
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 265,821
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,172
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 192,649
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 856,573
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,463
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,520
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,600
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 8,067
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,067
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 266,577
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 619
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 619
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 174,947
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 174,947
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 17,308
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 157,639
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 260,302
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,342
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 28,336
D. Služby (účtová skupina 51) 129,603
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 56,856
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,957
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 13,735
4. Sociální náklady (527, 528) 2,164
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,734
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 31,656
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 31,656
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,775
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -85,355
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,666
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 68
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 66
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,397
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 11,077
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 11,077
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 320
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,329
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -96,684
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -97,644
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015