Vytvořte fakturu

Diversified Retail Company - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.05.2016
Basic information
Obchodní název Diversified Retail Company
IČO 35709502
TIN 2020218651
DIČ SK2020218651
Datum vytvoření 12 Únor 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Diversified Retail Company
River Park Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 377 492 €
Zisk 351 809 €
Kapitál 13 075 495 €
Vlastní kapitál 2 845 855 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0259418125
Date of updating data: 10.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,080,003
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,079,324
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 56,097
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,066
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,565
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,466
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 1,023,227
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 618,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 1
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 389,415
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 15,811
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,998,399
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,115
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 8,115
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,807,541
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 85
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,048,525
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 750
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 758,181
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 182,743
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 567
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 182,176
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,280
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,280
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,080,003
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,221,124
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 4,015,990
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 4,015,990
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 97,079
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 97,079
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 134,359
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 134,359
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -1,378,113
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -1,378,113
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 351,809
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 858,879
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,271
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 1,033
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 1,033
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,238
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 844,182
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,902
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,902
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 814,572
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,349
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,621
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,574
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 164
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 12,426
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,426
Date of updating data: 10.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 128,513
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 377,492
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 377,492
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 179,498
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,378
D. Služby (účtová skupina 51) 46,505
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 118,819
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 93,803
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 136
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 23,665
4. Sociální náklady (527, 528) 1,215
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 75
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,021
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,021
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,700
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 197,994
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -47,883
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 240,383
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 111,700
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 128,513
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 128,513
XII. Kurzové zisky (663) 170
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,568
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 74,994
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8,028
2. Ostatní náklady (562A) 8,028
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 290
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,256
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 155,815
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 353,809
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,000
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 351,809
Date of updating data: 10.05.2016
Date of updating data: 10.05.2016