Vytvořte fakturu

D.EXPRES - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Obchodní název D.EXPRES
IČO 35709651
TIN 2020267062
DIČ SK2020267062
Datum vytvoření 18 Únor 1997
Company category Komanditná spoločnosť
Sídlo D.EXPRES
Vrútocká 48
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 775 137 €
Zisk 2 479 239 €
Kapitál 6 522 960 €
Vlastní kapitál 5 171 218 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254654707, 0254654747, 0259308909, 0259308989
Mobile(y) 0905612612
Fax(y) 0259308991
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,481,255
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 887,083
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 3,175
2. Software (013) - /073, 091A/ 3,175
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 559,123
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 336,531
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 222,592
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 324,785
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 324,785
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,478,227
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 37,495
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 37,495
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,971,925
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 726,971
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 726,098
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 873
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 2,243,855
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,099
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,468,807
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,239
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,466,568
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 115,945
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 82,922
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 33,023
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,481,255
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,987,032
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,507,793
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,507,793
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,479,239
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,494,223
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,515
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 20,515
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,385,058
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 829,240
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 682,521
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 146,719
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 311
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 11,461
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 543,866
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 160
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 85,159
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,159
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 46,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,491
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 7,327,198
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,775,137
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 4,760,994
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,183
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,960
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,215,175
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 80,679
D. Služby (účtová skupina 51) 3,239,697
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 681,703
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 549,059
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,142
4. Sociální náklady (527, 528) 9,502
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,292
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 169,927
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 169,927
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 118
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,759
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 559,962
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,440,618
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,552,061
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 2,551,677
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 2,551,677
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 352
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 352
XII. Kurzové zisky (663) 32
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 802
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 303
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 499
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,551,259
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,111,221
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 631,671
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 629,158
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 2,513
S. Převod podílů na zisku nebo ztráty akcionářů (+/- 596) 311
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,479,239
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015