Vytvořte fakturu

FRAMEHOUSE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Obchodní název FRAMEHOUSE
IČO 35709928
TIN 2020265357
DIČ SK2020265357
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FRAMEHOUSE
Miletičova 5A
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 272 227 €
Zisk -7 288 €
Kapitál 132 691 €
Vlastní kapitál 43 289 €
Kontaktní informace
Email info@framehouse.sk
Telefon(y) 0252929394, 0907722945
Mobile(y) 0907722945
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 130,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 29,055
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 29,055
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,728
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 11,327
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,393
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 71,329
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 71,281
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,281
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 48
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,064
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,350
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,714
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,396
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,396
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 130,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,550
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,534
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,911
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -377
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,288
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,194
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 161
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 161
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 92,033
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,190
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,190
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,396
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,100
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,100
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 272,226
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 272,227
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 272,226
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 278,208
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 8,584
D. Služby (účtová skupina 51) 232,291
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,181
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,560
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,594
4. Sociální náklady (527, 528) 27
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 319
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,112
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,112
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,721
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,981
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,351
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 191
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 191
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,171
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,117
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,117
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,288
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016