Vytvořte fakturu

C Automobil Import - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.09.2016
Basic information
Obchodní název C Automobil Import
IČO 35710438
Datum vytvoření 17 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C Automobil Import
Prievozská 4/C
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 140 441 829 €
Zisk 1 052 186 €
Kapitál 14 969 713 €
Vlastní kapitál 1 433 219 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0253483900, 0918496661
Mobile(y) 0918496661
Date of updating data: 05.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,741,719
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 550,788
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 14,221
2. Software (013) - /073, 091A/ 13,226
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 995
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 535,571
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,217
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 529,354
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 996
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 996
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,065,951
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,999,156
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,999,156
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,228,562
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 1,228,562
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,473,924
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,344,669
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,928,999
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,670
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 1,123,717
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 884
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,654
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,364,309
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,364,309
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 124,980
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,246
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 122,734
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,741,719
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,526,859
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 431,521
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 431,521
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 43,152
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 43,152
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,052,186
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,207,946
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,375
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5,375
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,832,850
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 1,832,850
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,397,215
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,624,076
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,759,114
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 864,962
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 22,339
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 17,985
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 667,282
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 65,533
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,972,506
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 245,319
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,727,187
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,006,914
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 1,006,914
Date of updating data: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 53,235,228
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 140,441,829
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 52,661,017
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 574,211
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,593,619
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 85,612,982
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 139,011,810
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 44,896,312
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 189,767
D. Služby (účtová skupina 51) 5,542,758
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 808,768
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 591,428
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 202,094
4. Sociální náklady (527, 528) 15,246
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 41,849
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 282,574
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 282,574
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,599,449
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 26,341
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,623,992
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,430,019
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,606,391
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,486
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 32
IX.1. Výnosy z cenných papírů a podílů z přidružené subjekty (665) 32
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,454
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 3,431
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 23
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,641
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 13,238
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 13,238
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 220
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,183
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,155
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,411,864
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 359,678
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 393,767
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -34,089
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,052,186
Date of updating data: 05.09.2016
Date of updating data: 05.09.2016