Vytvořte fakturu

Lamitec - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Obchodní název Lamitec
IČO 35710691
TIN 2020249638
DIČ SK2020249638
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Lamitec
Pestovateľská 16147/9
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 787 411 €
Zisk 437 620 €
Kapitál 2 681 543 €
Vlastní kapitál 969 456 €
Kontaktní informace
Email lamitec@lamitec.sk
Telefon(y) 0253413340, 0253414150, 0800165262, 0249107474, 0249107427
Fax(y) 0253411512
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,790,590
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 339,264
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 97,120
2. Software (013) - /073, 091A/ 42,882
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 25,033
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 19,300
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 505
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 9,400
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 242,144
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,371
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 236,773
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,300,985
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,141,907
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,483
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,140,424
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 153,079
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 89,043
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 64,036
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,382,136
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,338,847
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,366
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,337,481
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 43,289
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 623,863
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 25,892
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 597,971
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 150,341
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,338
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 66,192
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 80,811
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,790,590
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,582,385
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 16,540
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,540
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,021,585
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,259,863
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -238,278
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 437,620
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,157,142
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 76,321
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 76,321
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,909
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 3,909
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,038,870
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 699,249
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,406
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 596,843
3. Ostatní závazky přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 480,630
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 474,561
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 68,883
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 44,618
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 189,135
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 81,794
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 38,042
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,042
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 51,063
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 49,910
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 1,153
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,720,710
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,787,411
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,514,998
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 21,980
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 15,031
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 235,402
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,170,551
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 8,471,063
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 438,601
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 47,804
D. Služby (účtová skupina 51) 1,494,543
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 1,321,069
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 932,561
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 325,354
4. Sociální náklady (527, 528) 63,154
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 12,068
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 203,023
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 203,023
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 24,203
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,177
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 616,860
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,084,967
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 598
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 352
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 230
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,897
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,405
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 5,994
2. Ostatní náklady (562A) 14,411
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,216
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,276
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -27,299
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 589,561
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 151,941
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 178,686
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -26,745
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 437,620
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016