Vytvořte fakturu

BABYLAND - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BABYLAND
IČO 35710721
TIN 2020241212
DIČ SK2020241212
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BABYLAND
Pestovateľská 9
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 493 655 €
Zisk -39 435 €
Kapitál 521 803 €
Vlastní kapitál 51 439 €
Kontaktní informace
Email babyland@babyland.sk
webové stránky http://www.babyland.sk
Telefon(y) +421243293911, +421243427646
Fax(y) 0243427644
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 485,677
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,514
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,514
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,514
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 465,246
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 404,686
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 19,158
3. Výrobky (123) - /194/ 30,536
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 354,992
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,384
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 996
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 996
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,388
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 51,783
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 50,934
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 50,934
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 849
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 393
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 393
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,917
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,917
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 485,677
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,169
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 3,205
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,205
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 35,096
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,096
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,435
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 479,508
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 36
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 36
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 326,293
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39,640
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39,640
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 272,555
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,373
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,033
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,692
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 69,721
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 83,458
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 493,797
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 493,655
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 428,719
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 65,078
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,638
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,496
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 523,744
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 310,407
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 23,131
D. Služby (účtová skupina 51) 69,818
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 104,890
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 77,567
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,658
4. Sociální náklady (527, 528) 665
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 981
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,517
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,517
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,089
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,803
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 257
XII. Kurzové zisky (663) 257
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,643
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,230
2. Ostatní náklady (562A) 2,230
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 495
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,918
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,386
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,475
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,435
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015