Vytvořte fakturu

Armorum - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Armorum
IČO 35710748
TIN 2020978872
DIČ SK2020978872
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Armorum
Horná Vančurova 6
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 50 936 €
Zisk 2 633 €
Kapitál 62 767 €
Vlastní kapitál 34 825 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 40,053
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 40,053
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 40,053
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,420
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 17,267
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,863
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,874
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 73,473
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,458
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 22,521
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,633
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 41,015
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 30,068
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 10,947
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 797
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,164
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 267
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,719
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 50,936
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 49,972
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 964
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 44,949
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,317
C. Služby (účtová skupina 51) 7,972
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 21,052
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 742
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 11,441
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,425
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,987
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 40,683
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,292
M. Úrokové náklady (562) 1,189
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 103
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,291
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,696
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 2,063
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,633
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015