Vytvořte fakturu

JON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název JON
IČO 35710772
TIN 2020249693
DIČ SK2020249693
Datum vytvoření 01 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo JON
Tomášikova 14
82009
Bratislava
Financial information
Zisk -26 375 €
Kapitál 4 307 388 €
Vlastní kapitál 2 692 435 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243339425
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,305,305
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 693,964
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 693,964
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 693,964
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,611,341
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 3,589,716
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 3,589,716
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,589,716
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 21,622
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 21,614
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,614
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 0
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,305,305
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,666,060
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 6,639
2. Ostatní fondy (427, 42X) 6,639
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,652,602
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,799,399
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -146,797
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,375
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,639,245
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 0
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,639,245
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 722,408
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 722,408
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 223,397
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 327
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 408,807
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 284,306
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,180
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 0
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 0
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,180
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -24,180
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 0
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 0
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 0
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -24,180
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,195
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,195
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,375
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35710772 TIN: 2020249693 DIČ: SK2020249693
 • Sídlo: JON, Tomášikova 14, 82009, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ivan Líška predseda Lysákova 22 Bratislava 27.02.1997
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   21.11.2003Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   13.08.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jaroslav Dolnák - člen Miletičova 35 Bratislava
   Peter Dostál - člen Hlboká 3 Bratislava
   10.04.2000Nové sidlo:
   Tomášikova 14 Bratislava 820 09
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Tomášikova 14 Bratislava 820 04
   14.11.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a detských hojdačiek
   prevádzkovanie parkoviska
   výroba mäsa a mäsových výrobkov /mäsiarstvo a údenárstvo/
   predaj jedov a žieravín v maloobchode
   13.11.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a detských hojdačiek
   prevádzkovanie parkoviska
   27.05.1997Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov a detských hojdačiek
   prevádzkovanie parkoviska
   26.05.1997Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   27.02.1997Nové obchodné meno:
   JON, a.s.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 14 Bratislava 820 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   propagačná a reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a propagácie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Líška - predseda Lysákova 22 Bratislava
   Jaroslav Dolnák - člen Miletičova 35 Bratislava
   Peter Dostál - člen Hlboká 3 Bratislava