Vytvořte fakturu

ESSILOR SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.06.2016
Basic information
Obchodní název ESSILOR SLOVAKIA
IČO 35710799
TIN 2020265379
DIČ SK2020265379
Datum vytvoření 21 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ESSILOR SLOVAKIA
Vajnorská 100/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 3 232 356 €
Zisk 62 662 €
Kapitál 2 049 725 €
Vlastní kapitál 1 003 942 €
Kontaktní informace
Email essilor@essilor.sk
Telefon(y) 0800137086, 0249112012
Date of updating data: 09.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,886,975
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 70,701
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 19,769
2. Software (013) - /073, 091A/ 19,769
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 50,932
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 50,932
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,785,791
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 268,897
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,555
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 253,342
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 452,673
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 377,105
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 377,105
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 75,568
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 559,773
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 548,774
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 548,774
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,999
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 504,448
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,139
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 503,309
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 30,483
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 30,483
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,886,975
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,096,584
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 199,164
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 199,164
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 19,916
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,916
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 814,842
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 814,842
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 62,662
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 790,391
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,333
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,333
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 2,318
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 2,318
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 735,866
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 641,598
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 368,144
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,454
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,231
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,548
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,595
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 894
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 49,874
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,475
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 40,399
Date of updating data: 09.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,212,180
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,232,356
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,147,996
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 64,184
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,734
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,442
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,134,447
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,589,760
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 96,827
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 7,181
D. Služby (účtová skupina 51) 817,984
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 474,762
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 348,031
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 119,299
4. Sociální náklady (527, 528) 7,432
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,136
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 41,576
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 41,576
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,546
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 13,665
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 81,010
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 97,909
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 700,428
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,269
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,000
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,000
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10,269
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,051
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 15
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 15
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 438
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,598
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 8,218
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 106,127
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 43,465
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 57,192
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -13,727
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 62,662
Date of updating data: 09.06.2016
Date of updating data: 09.06.2016