Vytvořte fakturu

KWS Semena - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 15.06.2016
Basic information
Obchodní název KWS Semena
IČO 35711027
TIN 2020206639
DIČ SK2020206639
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KWS Semena
Ivánska cesta 30/B
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 24 088 543 €
Zisk 1 802 051 €
Kapitál 17 211 636 €
Vlastní kapitál 14 613 470 €
Kontaktní informace
Email kwssemena@kws.sk
Telefon(y) 0347780444, 0232112595, 0232112590, 0232112593
Date of updating data: 15.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 18,832,863
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 495,952
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,818
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,818
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 481,134
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 324,166
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 156,968
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,313,943
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,197,932
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,197,932
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 98,641
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 98,641
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 13,987,451
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,139,052
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,883,016
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 233,372
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,022,664
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 6,816,559
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,840
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 29,919
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 712
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 29,207
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 22,968
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 22,220
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 748
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,832,863
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,233,808
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 129,456
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 129,456
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 28,305
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 28,305
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 12,273,996
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 12,273,996
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,802,051
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,599,055
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 42,369
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 42,369
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,409,897
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,191,638
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,013,110
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 178,528
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 137,972
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 35,509
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,778
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 146,789
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,600
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 59,189
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 24,038,057
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 24,088,543
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,038,057
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 58
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,428
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,748,719
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 16,606,407
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 186,308
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 239,331
D. Služby (účtová skupina 51) 3,778,777
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 875,114
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 660,059
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 205,657
4. Sociální náklady (527, 528) 9,398
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 791
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 10,103
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 10,103
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 207
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,681
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,339,824
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,227,234
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,942
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 6,293
3. Ostatní výnosy z cenných papírů a podílů (665A) 6,293
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3,770
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3,770
XII. Kurzové zisky (663) 879
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,319
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 0
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,073
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,246
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,623
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,346,447
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 544,396
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 598,413
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -54,017
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,802,051
Date of updating data: 15.06.2016