Vytvořte fakturu

HELMAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HELMAR
IČO 35711043
TIN 2020227638
DIČ SK2020227638
Datum vytvoření 04 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELMAR
Lermontovova 14
81105
Bratislava
Financial information
Zisk -4 373 €
Kapitál 3 328 €
Vlastní kapitál -121 031 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,765
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,479
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,479
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,479
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 28
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 258
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 91
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 167
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,765
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -125,404
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -128,998
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -128,998
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,373
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,169
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 126,960
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 126,843
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 117
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,209
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 28
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 115
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 79
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,272
D. Služby (účtová skupina 51) 280
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,654
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,963
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 691
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) -4
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 312
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 312
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,272
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -280
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 141
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,413
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015