Vytvořte fakturu

Hoval SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 26.01.2017
Basic information
Obchodní název Hoval SK
IČO 35711051
TIN 2020228089
DIČ SK2020228089
Datum vytvoření 04 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hoval SK
Rozvojová 2
04011
Košice
Financial information
Prodej a příjem 2 482 030 €
Zisk 142 823 €
Kapitál 362 205 €
Vlastní kapitál 73 976 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0556806400
Date of updating data: 26.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 462,823
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 14,281
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 14,281
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 14,281
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 446,392
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 109,630
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 109,630
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 265,581
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 259,935
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 259,935
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,646
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 71,181
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,123
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 70,058
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,150
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,150
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 462,823
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 321,358
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,618
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,618
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,742
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,742
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 165,175
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 165,175
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 142,823
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 141,465
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,469
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,469
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 114,357
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,437
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,437
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,086
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 9,284
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 52,550
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 25,639
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,721
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 18,918
Date of updating data: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,417,793
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,482,030
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,391,966
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 25,827
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 64,237
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,290,312
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,628,795
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,580
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 15,230
D. Služby (účtová skupina 51) 354,537
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 238,546
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 171,533
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 62,657
4. Sociální náklady (527, 528) 4,356
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,827
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,084
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,084
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 5,452
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,261
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 191,718
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 399,651
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 13
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 612
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 590
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -599
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 191,119
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 48,296
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 48,296
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 142,823
Date of updating data: 26.01.2017
Date of updating data: 26.01.2017