Vytvořte fakturu

Hoval SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 16.06.2016
Basic information
Obchodní název Hoval SK
IČO 35711051
TIN 2020228089
DIČ SK2020228089
Datum vytvoření 04 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hoval SK
Krivá 23
04001
Košice
Financial information
Prodej a příjem 1 733 865 €
Zisk 104 559 €
Kapitál 362 205 €
Vlastní kapitál 73 976 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0556806400
Date of updating data: 16.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 410,877
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 7,358
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,214
2. Software (013) - /073, 091A/ 2,214
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,144
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,144
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 401,593
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 132,799
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 132,799
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 177,675
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 172,235
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,235
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,440
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 91,119
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 919
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 90,200
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,926
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,926
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 410,877
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,535
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,618
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,618
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,742
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,742
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 60,616
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 60,616
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,559
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 232,342
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 947
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 947
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 200,637
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 142,844
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,821
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,023
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,332
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,857
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,604
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 30,758
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,576
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,182
Date of updating data: 16.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,710,727
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,733,865
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,633,409
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 77,318
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 960
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,178
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,615,679
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,130,632
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 20,626
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -18,806
D. Služby (účtová skupina 51) 289,283
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 163,750
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 122,413
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 38,199
4. Sociální náklady (527, 528) 3,138
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,659
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 9,239
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 9,239
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,543
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,753
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 118,186
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 288,992
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 568
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 565
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -562
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 117,624
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 13,065
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 13,065
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 104,559
Date of updating data: 16.06.2016
Date of updating data: 16.06.2016