Vytvořte fakturu

ELCON BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Obchodní název ELCON BRATISLAVA
IČO 35711299
TIN 2020265126
DIČ SK2020265126
Datum vytvoření 06 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELCON BRATISLAVA
Priekopy 20
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 27 437 954 €
Zisk 278 968 €
Kapitál 9 810 536 €
Vlastní kapitál 3 321 669 €
Kontaktní informace
Email elcon@elcon-bratislava.sk
Telefon(y) 0250109111
Fax(y) 0250109102
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 11,247,399
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 971,256
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 827,034
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 243,317
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 582,389
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 144,222
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 144,222
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,137,024
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,042,095
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,877,051
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,877,051
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 90,139
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,905
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,094,929
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 39,496
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,055,433
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,139,119
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 49,798
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,089,321
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,247,399
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,256,245
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 663,878
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 663,878
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 3,000,307
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 150,486
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 150,486
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -118,078
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -32,452
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -85,626
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,280,684
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,280,684
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 278,968
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,991,154
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 170,980
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 170,980
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 5,349,003
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,077,712
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,077,712
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 192,356
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 94,940
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 951,555
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 32,440
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 108,707
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108,707
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149,505
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 212,959
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 27,437,954
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,791,965
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 23,278,815
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,322,950
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,224
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,006,354
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,006,182
D. Služby (účtová skupina 51) 12,274,191
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 8,001,176
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 7,300,843
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 0
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 667,937
4. Sociální náklady (527, 528) 32,396
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 22,151
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 371,043
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 371,043
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,221,061
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 22,773
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87,777
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 431,600
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,790,407
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 247,968
VIII. Příjmy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 220,000
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 904
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 904
XII. Kurzové zisky (663) 17,059
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 10,005
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 312,969
K. Prodané cenné papíry a podíly (561) 212,444
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 18,999
2. Ostatní náklady (562A) 18,999
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 19,694
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 61,832
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65,001
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 366,599
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 87,631
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 87,631
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 278,968
Date of updating data: 25.04.2016
 • IČO :35711299 TIN: 2020265126 DIČ: SK2020265126
 • Sídlo: ELCON BRATISLAVA, Priekopy 20, 82108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ferdinand Turanský člen Povraznícka 4007/18 Bratislava 811 05 22.02.2016
  Miroslav Martykán predseda Oščadnica 989 Oščadnica 023 01 22.02.2016
  Mgr. Rudolf Čížik podpredseda Myslenická 66 Pezinok-Grinava 902 03 22.02.2016
  Stanislav Drozd člen Okružná cesta 194/2 Prievidza - Prievidza II - Píly 971 01 22.02.2016
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Turanský - člen predstavenstva Povraznícka 4007/18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Miroslav Martykán - predseda predstavenstva Oščadnica 989 Oščadnica 023 01 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Mgr. Rudolf Čížik - podpredseda predstavenstva Myslenická 66 Pezinok-Grinava 902 03 Vznik funkcie: 22.02.2016
   Stanislav Drozd - člen predstavenstva Okružná cesta 194/2 Prievidza - Prievidza II - Píly 971 01 Vznik funkcie: 22.02.2016
   06.03.2008Nové sidlo:
   Priekopy 20 Bratislava 821 08
   06.03.1997Nové obchodné meno:
   ELCON BRATISLAVA, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia v objektoch triedy A
   vykonávanie stavieb inžinierských a energetických sietí nn, vn, vvn a zvn
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo