Vytvořte fakturu

ELCON BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Obchodní název ELCON BRATISLAVA
IČO 35711299
TIN 2020265126
DIČ SK2020265126
Datum vytvoření 06 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo ELCON BRATISLAVA
Priekopy 20
82108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 51 490 032 €
Zisk 391 862 €
Kapitál 9 810 536 €
Vlastní kapitál 3 321 669 €
Kontaktní informace
Email elcon@elcon-bratislava.sk
Telefon(y) 0250109111
Fax(y) 0250109102
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,008,606
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 967,395
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 812,286
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 207,903
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 603,055
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,328
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 155,109
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 155,109
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,748,991
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,924,422
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,794,628
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,794,628
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 92,514
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,824,569
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 28,371
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,796,198
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 292,220
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 37,230
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 254,990
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,008,606
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,158,687
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 663,878
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 663,878
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 150,486
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 150,486
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -107,191
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -21,565
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) -85,626
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,559,652
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,559,652
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 391,862
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,587,313
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 195,043
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 195,043
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,978,384
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,100,889
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,100,889
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 177,972
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 276,302
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 392,011
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,210
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 136,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 136,363
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,520
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 179,003
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 262,606
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 262,606
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 51,431,271
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 51,490,032
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,926,635
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 38,504,636
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,761
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,020,375
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 10,216,450
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,754,336
D. Služby (účtová skupina 51) 19,802,191
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,626,764
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,664,935
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 920,915
4. Sociální náklady (527, 528) 40,914
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,869
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 354,456
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 354,456
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 34,159
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 212,150
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 469,657
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,658,294
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 207,936
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 742
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 742
XII. Kurzové zisky (663) 207,194
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 154,294
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 32,485
2. Ostatní náklady (562A) 32,485
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 63,139
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 58,670
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 53,642
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 523,299
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 131,437
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 131,437
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 391,862
Date of updating data: 29.12.2016