Vytvořte fakturu

EXPOL PEDAGOGIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název EXPOL PEDAGOGIKA
IČO 35711302
TIN 2020218717
DIČ SK2020218717
Datum vytvoření 25 Únor 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPOL PEDAGOGIKA
Heydukova 12-14
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 335 813 €
Zisk 12 575 €
Kapitál 523 090 €
Vlastní kapitál 340 888 €
Kontaktní informace
Email info@expolpedagogika.sk
webové stránky http://www.expolpedagogika.sk
Telefon(y) +421248209612
Mobile(y) +421907811344
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 96,238
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 96,094
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 30,977
3. Výrobky (123) - /194/ 30,977
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 64,684
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 649
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 195
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64,035
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 433
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 100
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 333
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 144
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 144
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 96,238
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,584
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,706
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 37,706
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,575
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,654
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 372
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 372
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,395
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,490
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,233
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,674
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 971
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 887
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 887
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 342,890
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 335,813
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 272,362
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,842
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,293
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 319,532
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,401
D. Služby (účtová skupina 51) 206,346
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 39,341
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 28,841
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,409
4. Sociální náklady (527, 528) 91
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 202
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,622
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,622
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 3,669
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,951
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,281
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,773
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 235
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 235
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 235
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 396
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 396
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -161
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,120
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,545
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,545
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,575
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016