Vytvořte fakturu

KREAL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název KREAL
IČO 35711507
TIN 2020227484
DIČ SK2020227484
Datum vytvoření 11 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KREAL
Údernícka 5
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 138 510 €
Zisk -33 728 €
Kapitál 1 952 240 €
Vlastní kapitál 1 425 320 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421263535911, +421263830519
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,830,184
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,794,491
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,457,784
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,263
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 949,294
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 213,227
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 336,707
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 336,707
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,793
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 23,835
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 23,835
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,835
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 9,958
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 80
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,878
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,900
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,900
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,830,184
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,359,412
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,095,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,095,400
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 18,917
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 18,917
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 138,360
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 4,766
2. Přecenění rozdílů z kapitálových účastí (+/- 415) 133,594
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 140,463
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 177,025
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -36,562
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -33,728
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 460,085
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -7,384
12. Odložený daňový závazek (481A) -7,384
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 467,469
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 27,359
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,359
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 438,694
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 10,687
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 10,687
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 87,614
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 138,510
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 87,614
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,396
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 177,395
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 58,404
D. Služby (účtová skupina 51) 54,880
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25,440
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 38,016
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 38,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 655
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -38,885
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25,670
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,248
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,248
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,247
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,132
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -7,404
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -8,364
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -33,728
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017