Vytvořte fakturu

V.P.F. MEDIUM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V.P.F. MEDIUM
IČO 35711531
TIN 2020265225
DIČ SK2020265225
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.P.F. MEDIUM
Šulekova 18
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 130 885 €
Zisk 14 773 €
Kapitál 1 785 067 €
Vlastní kapitál 204 957 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903421539, +421903421566
Fax(y) 0262250746
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,831,498
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 867,325
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 10,562
2. Software (013) - /073, 091A/ 10,562
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 845,806
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 257,112
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 540,917
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 47,777
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 10,957
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,704
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 3,253
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 945,567
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 463,592
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 817
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 462,775
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 17,224
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 17,224
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 348,869
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 347,860
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 347,860
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,009
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 115,882
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 6,211
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 109,671
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 18,606
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18,606
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,831,498
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 223,432
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,726
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,726
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,292
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,292
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 4,385
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 4,385
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 196,256
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 196,256
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,773
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,608,066
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 314,085
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 304,583
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,859
12. Odložený daňový závazek (481A) 4,643
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 441,774
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 758,976
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 578,485
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,800
1.b. Závazky z obchodního styku v rámci přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,600
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 552,085
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,025
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 24,100
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 19,579
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 91,787
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 14,676
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,676
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 78,555
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,124,696
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,130,885
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,119,557
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,404
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,924
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,062,977
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,955,140
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 121,787
D. Služby (účtová skupina 51) 364,362
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 498,437
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 354,652
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 123,056
4. Sociální náklady (527, 528) 20,729
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 11,558
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 71,659
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 71,659
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,159
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,875
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,908
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 680,672
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,116
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,736
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,736
XII. Kurzové zisky (663) 1,380
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,250
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 33,253
2. Ostatní náklady (562A) 33,253
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6,994
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,003
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41,134
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,774
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 12,001
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,571
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,430
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,773
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35711531 TIN: 2020265225 DIČ: SK2020265225
 • Sídlo: V.P.F. MEDIUM, Šulekova 18, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01 10.03.1997
  Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03 10.03.1997
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Štefan Pinter 3 363 € (50%) Ušiaková 2 Bratislava 841 01
  Ing. Otto Frišták 3 363 € (50%) Šulekova 18 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   28.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   V.P.F. MEDIUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Ing. Štefan Pinter Zadunajská 3 Bratislava 851 01
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Pinter Ušiaková 2 Bratislava 841 01
   Ing. Otto Frišták Šulekova 18 Bratislava 811 03
   Štefan Vavro Košická 43 Bratislava 821 08