Vytvořte fakturu

Energy sys - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název Energy sys
IČO 35711710
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Energy sys
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 170 441 €
Zisk -22 720 €
Kapitál 107 043 €
Vlastní kapitál 55 632 €
Kontaktní informace
Email info@spalovsky.sk
Telefon(y) 0244461739
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 13,718
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,968
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,968
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 6,750
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 110,051
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 61,431
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,671
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,098
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 123,769
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,913
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 700
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 47,933
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,720
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 90,856
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 41
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 8,080
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 73,257
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 49,956
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 8,480
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,211
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,504
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,974
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 170,441
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 147,837
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 93
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 21,511
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 191,184
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 106,947
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,276
C. Služby (účtová skupina 51) 19,864
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 30,168
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 2,615
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,898
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -20,743
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,843
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,017
M. Úrokové náklady (562) 714
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 297
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,017
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,760
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,720
Date of updating data: 25.01.2017