Vytvořte fakturu

PROMOTOYS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 23.11.2015
Basic information
Obchodní název PROMOTOYS
IČO 35711752
TIN 2020982601
DIČ SK2020982601
Datum vytvoření 03 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMOTOYS
Pod Párovcami 88
92101
Piešťany
Financial information
Prodej a příjem 2 118 476 €
Zisk 21 178 €
Kapitál 2 065 137 €
Vlastní kapitál 89 222 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0346214130, 0346214131, 0346214132
Date of updating data: 23.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,282,822
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,329,707
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,329,523
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 49,025
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,029,985
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 225,690
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 24,823
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 184
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 184
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 952,509
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 218,071
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142,892
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,155
3. Výrobky (123) - /194/ 62,024
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 730,363
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 576,438
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 576,438
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103,923
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50,002
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,075
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,207
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,868
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 606
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 606
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,282,822
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 765,601
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 655,228
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 184
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 184
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 78,056
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 105,721
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,665
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,178
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,517,221
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 47,268
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 5
12. Odložený daňový závazek (481A) 47,263
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 65,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,299,415
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,272,543
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,272,543
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,923
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,577
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,530
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 842
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 5,682
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,682
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,856
Date of updating data: 23.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,137,742
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,118,476
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 285,834
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,851,908
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -71,656
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,390
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,059,374
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 256,995
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,009,091
D. Služby (účtová skupina 51) 297,306
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 392,968
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 304,875
2. Odměny členům orgánů společnosti a sdružení (523) 11,800
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 68,024
4. Sociální náklady (527, 528) 8,269
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,804
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,642
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,642
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,568
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,102
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 502,694
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 29,253
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 25,691
2. Ostatní náklady (562A) 25,691
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,562
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29,252
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,850
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 8,672
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 5,792
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,178
Date of updating data: 23.11.2015
Date of updating data: 23.11.2015