Vytvořte fakturu

V.S.O.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název V.S.O.P.
IČO 35711850
TIN 2020266138
DIČ SK7020000889
Datum vytvoření 13 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo V.S.O.P.
Dostojevského rad 13
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 837 923 €
Zisk 6 994 €
Kapitál 1 621 933 €
Vlastní kapitál -261 082 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252923680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,952,324
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 671,870
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 339,957
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 290,719
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,773
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,164
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 43,301
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 331,913
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 331,913
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,266,851
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 195,429
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,729
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 184,700
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,066,728
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 862,573
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 862,573
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,041
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 194,114
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,694
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,194
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,500
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 13,603
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 13,418
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 185
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,952,324
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -342,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 752
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 752
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -357,053
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 93,492
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -450,545
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,994
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,294,660
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -26,605
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 192
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) -27,430
12. Odložený daňový závazek (481A) 633
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,796,291
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,644,973
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,644,973
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,133
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 15,594
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 544
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131,047
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,324
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,324
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 520,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 837,923
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 837,923
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,436
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 748,424
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 85,380
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 683
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 823,898
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 26,202
D. Služby (účtová skupina 51) 754,722
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 17,064
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 12,664
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,322
4. Sociální náklady (527, 528) 78
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,645
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 21,189
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 21,189
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,076
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,025
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 56,316
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,151
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,324
2. Ostatní náklady (562A) 1,324
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,827
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,151
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,874
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015