Vytvořte fakturu

REFIN P.V. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název REFIN P.V.
IČO 35712082
TIN 2020229827
DIČ SK2020229827
Datum vytvoření 06 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REFIN P.V.
Drieňová 24
82103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 620 691 €
Zisk 11 118 €
Kapitál 1 047 416 €
Vlastní kapitál 149 930 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0243331020
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,042,856
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 715,257
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 665,544
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 61,023
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 838
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 312,339
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 291,344
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 49,713
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 49,713
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 327,253
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 81,167
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 30,942
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 30,942
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,464
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,761
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 246,086
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,191
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 243,895
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 346
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 346
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,042,856
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 160,746
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 6,594
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 6,594
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 135,730
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 135,730
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,118
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 881,979
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 26,931
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 52
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 26,879
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 855,048
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 83,464
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 83,464
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 738,488
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 319
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 294
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,465
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,018
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 131
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 618,104
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 620,691
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 618,105
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,586
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 596,635
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,497
D. Služby (účtová skupina 51) 527,295
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 12,804
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 10,139
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 2,639
4. Sociální náklady (527, 528) 26
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,137
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 47,601
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 47,601
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,301
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,056
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,313
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,137
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,999
2. Ostatní náklady (562A) 1,999
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 132
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,121
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,935
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 10,817
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 10,817
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015