Vytvořte fakturu

J & T REAL ESTATE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název J & T REAL ESTATE
IČO 35712155
TIN 2020219278
DIČ SK2020219278
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo J & T REAL ESTATE
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 165 387 €
Zisk -2 281 019 €
Kapitál 4 664 215 €
Vlastní kapitál -180 926 €
Kontaktní informace
Email info@jtre.sk
Telefon(y) 0259418200, 0233551111
Fax(y) 0259418201
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 6,079,239
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 701,415
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 37,933
2. Software (013) - /073, 091A/ 37,933
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 663,482
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 309,500
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,752
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 228,230
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,148,149
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 182,723
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 182,723
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 42,249
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 42,249
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 42,249
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,580,378
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,063,683
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,063,683
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 516,695
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,342,799
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 18,333
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,324,466
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 229,675
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 201,247
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 28,428
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,079,239
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,461,945
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,310,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,310,400
A.II. Emisní ážio (412) 826,529
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 143,095
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 143,095
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -6,460,950
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -6,460,950
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,281,019
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,507,581
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 154,188
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 86,188
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 86,188
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 68,000
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 63,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 63,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 8,063,055
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,602,271
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,602,271
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 46,656
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 166,588
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 106,447
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 72,461
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,068,632
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 227,334
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 144,618
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 82,716
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 33,603
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 33,603
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 6,968,441
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 7,165,387
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 6,953,269
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 27,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 184,951
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,245,350
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 186,683
D. Služby (účtová skupina 51) 4,468,353
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,369,041
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,380,732
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 940,243
4. Sociální náklady (527, 528) 48,066
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,187
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 43,971
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 43,971
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 490
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 21,302
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 147,323
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,079,963
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,298,233
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,450
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 15,172
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 15,172
XII. Kurzové zisky (663) 1,075
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 203
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 214,626
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 210,047
2. Ostatní náklady (562A) 210,047
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,045
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,534
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -198,176
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,278,139
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,281,019
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712155 TIN: 2020219278 DIČ: SK2020219278
 • Sídlo: J & T REAL ESTATE, Dvořákovo nábrežie 10, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Peter Korbačka predseda Tichá 5146/28 Bratislava 811 02 02.12.2013
  Ing. Pavel Pelikán podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 02.12.2013
  Ing. Peter Remenár podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 02.12.2013
  Mgr. Juraj Kalman člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 02.12.2013
  Ing. Miroslav Fülöp člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 02.12.2013
  Ing. Michal Borguľa člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 02.12.2013
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 5146/28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 02.12.2013
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 02.12.2013
   18.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.12.2008
   18.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Borguľa - člen Novozámocká 12/29 Nitra 949 05 Vznik funkcie: 10.10.2011
   Ing. Miroslav Fülöp - člen Slivková 572/6 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 Vznik funkcie: 10.10.2011
   02.06.2011Nové sidlo:
   Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava 811 02
   01.06.2011Zrušené sidlo:
   Lamačska cesta 3 Bratislava 841 04
   27.05.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Heyrovského 7/4638 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 01.12.2008
   26.05.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Gercenova 3634/6B Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2008
   05.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Kalman - člen Karloveské rameno 3498/6 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 01.12.2008
   Ing. Pavel Pelikán - podpredseda Jurkovičova 394/14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Remenár - podpredseda Gercenova 3634/6B Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.12.2008
   04.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Pelikán - člen Jurkovičova 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   18.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Bábyová - člen Čajkovského 2807/1 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 13.06.2006
   31.07.2007Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   výkon činnosti autorizovaného architekta
   výkon činnosti koordinátora bezpečnosti
   17.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Bábyová - člen Čajkovského 2807/1 Trnava 917 08 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.06.2006
   Ing. Pavel Pelikán - člen Jurkovičova 14 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 13.06.2006
   16.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Jozef Tkáč - člen Na Revíne 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   06.03.2006Nové obchodné meno:
   J & T REAL ESTATE, a.s.
   05.03.2006Zrušené obchodné meno:
   J & T GLOBAL, a.s.
   18.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   17.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič - člen Donnerova 15 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 10.03.1997
   Ing. Jozef Tkáč - člen Na Revíne 13 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   23.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02
   Ing. Jozef Tkáč Na Revíre 13 Bratislava
   11.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Tichá 28 Bratislava 811 02
   10.02.2003Nové obchodné meno:
   J & T GLOBAL, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Hronská 49 Valaská
   09.02.2003Zrušené obchodné meno:
   J&T Global a.s.
   25.02.2000Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   marketing
   faktoring a forfaiting
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   distribučná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka - predseda Hronská 49 Valaská
   24.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korbačka Hronská 49 Valaská
   19.07.1999Nové obchodné meno:
   J&T Global a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Tkáč Na Revíre 13 Bratislava
   18.07.1999Zrušené obchodné meno:
   KRUPINA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   KRUPINA, a.s.
   Nové sidlo:
   Lamačska cesta 3 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   reklamné činnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technolódií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivan Jakabovič Donnerova 15 Bratislava
   Ing. Peter Korbačka Hronská 49 Valaská
   Ing. Patrik Tkáč Na Revíne 13 Bratislava