Vytvořte fakturu

J & T REAL ESTATE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Obchodní název J & T REAL ESTATE
IČO 35712155
TIN 2020219278
DIČ SK2020219278
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo J & T REAL ESTATE
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 607 619 €
Zisk 222 595 €
Kapitál 4 664 215 €
Vlastní kapitál -180 926 €
Kontaktní informace
Email info@jtre.sk
Telefon(y) 0259418200, 0233551111
Fax(y) 0259418201
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,365,102
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 713,537
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 25,927
2. Software (013) - /073, 091A/ 25,927
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 627,610
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 299,083
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 221,027
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 69,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 38,500
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 60,000
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 60,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,421,811
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 599,302
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 595,553
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 595,553
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 3,749
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,800,619
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,785,645
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,785,645
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 521,342
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 493,632
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,890
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,986
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,904
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 229,754
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 202,092
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 27,662
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,365,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,239,350
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 5,310,400
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 5,310,400
A.II. Emisní ážio (412) 826,529
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 143,095
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 143,095
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,741,969
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -8,741,969
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 222,595
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,525,849
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 5,044,841
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 585,893
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 475A, 476A) 585,893
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (471A, 47XA) 4,355,895
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 36,291
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 66,762
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 13,500
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 13,500
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,791,778
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,361,249
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,361,249
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 185,689
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 112,131
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 93,547
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 39,162
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 170,410
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 135,570
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,840
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,505,320
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 78,603
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 25,000
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 53,603
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 19,620,056
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,607,619
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 19,620,056
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 667,212
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 320,351
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 20,126,474
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 183,221
D. Služby (účtová skupina 51) 14,114,344
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,387,500
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,307,815
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,014,542
4. Sociální náklady (527, 528) 65,143
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 15,563
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 66,539
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 66,539
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 92,750
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,418
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 268,975
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 481,145
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,322,491
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,725
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 53,220
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 53,220
XII. Kurzové zisky (663) 2,302
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 203
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 315,144
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 310,752
2. Ostatní náklady (562A) 310,752
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 2,592
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,800
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -259,419
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 221,726
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -869
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -3,749
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 222,595
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016