Vytvořte fakturu

PINKY LINE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Obchodní název PINKY LINE
IČO 35712180
TIN 2020250078
DIČ SK2020250078
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PINKY LINE
Martinská 9
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 307 493 €
Zisk 16 781 €
Kapitál 316 975 €
Vlastní kapitál 165 340 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244454411, 0220761258
Fax(y) 0244454411
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 365,089
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 279,543
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 279,543
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 194,649
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 84,894
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 83,213
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 194
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 194
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46,229
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,949
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,949
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,790
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,810
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 26,980
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,333
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,333
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 365,089
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 185,972
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,169
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,169
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 154,383
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 154,383
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,781
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 179,117
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 98
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 98
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 65,130
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 43,007
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,007
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,117
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,116
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,691
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,199
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,376
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,376
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,513
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 106,000
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 297,269
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 307,493
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 206,141
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 91,129
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,223
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 284,730
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 78,762
D. Služby (účtová skupina 51) 123,058
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,140
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 44,779
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,713
4. Sociální náklady (527, 528) 2,648
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 14,455
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 14,455
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,899
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,763
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,450
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,168
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 437
2. Ostatní náklady (562A) 437
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 728
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,166
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,597
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,816
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,816
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,781
Date of updating data: 01.12.2016
Date of updating data: 01.12.2016