Vytvořte fakturu

IS - Mariánka - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 24.06.2016
Basic information
Obchodní název IS - Mariánka
IČO 35712503
TIN 2021378436
DIČ SK2021378436
Datum vytvoření 19 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IS - Mariánka
Česká 7/A
83103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 546 936 €
Zisk 117 335 €
Kapitál 1 455 084 €
Vlastní kapitál -362 666 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244451509, 0244451512, 0244637324, 0910521660
Mobile(y) 0910521660
Date of updating data: 24.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,076,880
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 791,364
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 791,364
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 714,724
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 7,906
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 68,734
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 283,751
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 84,748
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 82,693
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,693
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 832
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,223
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 199,003
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 35,371
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 163,632
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,765
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 604
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,161
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,076,880
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 302,831
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,958
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,958
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 567,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -392,458
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,057
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -394,515
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,335
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,450
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 553,632
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 551,300
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,332
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 73,809
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 59,490
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,490
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,122
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,630
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,567
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,634
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,634
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 38,375
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 100,000
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,599
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,599
Date of updating data: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 460,050
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 546,936
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 7,635
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,333
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 451,082
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 79,300
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,586
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,460
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 121,399
D. Služby (účtová skupina 51) 59,365
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 89,305
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 63,182
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 22,317
4. Sociální náklady (527, 528) 3,806
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,334
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 92,332
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 92,332
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 78,669
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -43,170
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,226
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 141,476
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 279,286
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,226
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,226
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,226
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,487
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 21,599
2. Ostatní náklady (562A) 21,599
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 888
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,261
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,215
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 117,335
Date of updating data: 24.06.2016
Date of updating data: 24.06.2016