Vytvořte fakturu

SAFEKT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název SAFEKT
IČO 35712589
Datum vytvoření 19 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAFEKT
Bajkalská 5/A
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 879 €
Zisk -14 415 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421944637620
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 81,938
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 81,390
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 81,390
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 81,390
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 312
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 7
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 129
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 117
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 117
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 176
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 131
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 236
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 236
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 81,938
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -158,591
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -151,479
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -151,479
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,415
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 240,529
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 217,325
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 216,613
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 712
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 23,204
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 826
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 826
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,162
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,216
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,839
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,879
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,839
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,275
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 6,007
D. Služby (účtová skupina 51) 1,770
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,249
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,086
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,086
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,163
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,396
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,062
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 59
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -59
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,455
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,415
Date of updating data: 05.10.2016
Date of updating data: 05.10.2016