Vytvořte fakturu

DILEMA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DILEMA
IČO 35712619
TIN 2020990147
DIČ SK2020990147
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DILEMA
Hollého 12
91501
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 206 €
Zisk 6 052 €
Kapitál 38 009 €
Vlastní kapitál 17 256 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0327718438, 00327718438
Fax(y) 0327718438
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,104
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 40,408
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 5,688
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,688
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 34,720
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 34,720
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,347
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,048
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,048
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,048
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 299
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 299
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 349
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 349
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,104
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,308
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 10,284
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,199
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -10,915
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,052
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,796
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 296
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 296
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 11,480
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 338
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 338
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 864
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,444
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,834
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,020
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 75,206
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 74,944
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 262
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,518
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 10,519
D. Služby (účtová skupina 51) 17,743
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,201
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 23,675
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,332
4. Sociální náklady (527, 528) 194
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 477
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,439
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,439
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,139
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,688
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,682
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,662
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 869
2. Ostatní náklady (562A) 869
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,662
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,026
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,974
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,974
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015