Vytvořte fakturu

FAST PLUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 10.08.2016
Basic information
Obchodní název FAST PLUS
IČO 35712783
TIN 2020227616
DIČ SK2020227616
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FAST PLUS
Na pántoch 18
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 84 821 129 €
Zisk 1 268 892 €
Kapitál 24 436 828 €
Vlastní kapitál 4 485 212 €
Kontaktní informace
Email servis@fastplus.sk
webové stránky http://www.fastplus.sk
Telefon(y) +421249105811
Fax(y) 0249105899, 0249105810, 0249105849
Date of updating data: 10.08.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 25,259,975
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,562,401
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 4,618
2. Software (013) - /073, 091A/ 4,618
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,520,497
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 858,785
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 661,712
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 37,286
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 37,286
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,367,572
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 14,347,587
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,496
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 14,343,091
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,258,158
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 812,553
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 812,553
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 445,605
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,616,462
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,614,012
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 528,684
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,085,328
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,450
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 145,365
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 108,268
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,097
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,330,002
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 236,571
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 1,093,431
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 25,259,975
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,834,420
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 3,319,392
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 3,319,392
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 148,507
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 148,507
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) -65,214
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) -65,214
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 2,162,843
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,162,843
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,268,892
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,424,635
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 55,034
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 14,835
12. Odložený daňový závazek (481A) 40,199
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 144,000
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 144,000
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 13,230,188
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 10,394,401
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,007,323
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,387,078
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 422,978
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 277,697
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,939,585
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 195,527
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,091,387
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 151,067
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 940,320
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,904,026
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 920
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 920
Date of updating data: 10.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 84,725,797
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 84,821,129
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 78,561,927
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 3,525,086
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,468
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,713,648
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 82,608,276
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 63,728,680
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,056,217
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 78,932
D. Služby (účtová skupina 51) 9,843,127
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,155,912
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,419,148
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,538,669
4. Sociální náklady (527, 528) 198,095
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28,793
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 512,460
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 512,460
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,962
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -55,252
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 256,445
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,212,853
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,380,057
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 203,371
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 75
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 202,714
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 582
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 756,470
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 69,776
2. Ostatní náklady (562A) 69,776
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 499,978
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 186,716
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -553,099
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,659,754
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 390,862
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 525,709
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -134,847
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,268,892
Date of updating data: 10.08.2016
Date of updating data: 10.08.2016