Vytvořte fakturu

ECO Energy Service - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2017
Basic information
Obchodní název ECO Energy Service
IČO 35712856
TIN 2020267194
DIČ SK2020267194
Datum vytvoření 20 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECO Energy Service
Šenkvická 14/R
90201
Pezinok
Financial information
Prodej a příjem 467 245 €
Zisk 5 606 €
Kapitál 2 649 297 €
Vlastní kapitál 1 517 920 €
Date of updating data: 25.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,697,454
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 501,956
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 2,806
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 2,806
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 444,337
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 28,724
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 333,078
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,535
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 54,813
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 54,813
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,194,570
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,038
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,038
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,183,483
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,283,638
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,283,638
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 898,449
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 264
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,132
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,049
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,439
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,610
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 928
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 928
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,697,454
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,543,122
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 43,350
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 64,442
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 64,442
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 33,511
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 33,511
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -263,483
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -263,483
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,606
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,153,143
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 20,361
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,324
12. Odložený daňový závazek (481A) 18,037
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,058,587
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 38,708
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,708
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,000,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 10,360
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,047
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,346
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,126
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 74,195
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,260
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 60,935
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,189
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 884
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 305
Date of updating data: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 478,287
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 467,245
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 24,305
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 450,389
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -13,142
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,100
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,593
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 437,789
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 20,930
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 99,083
D. Služby (účtová skupina 51) 90,363
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 139,108
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 102,244
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 34,983
4. Sociální náklady (527, 528) 1,881
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,064
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 59,200
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 59,200
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 11,989
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,052
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,456
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 251,176
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,499
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 13,499
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 13,491
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 8
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,388
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 20,887
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 20,733
2. Ostatní náklady (562A) 154
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 118
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,383
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,889
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,567
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 14,961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 12,080
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,606
Date of updating data: 25.01.2017