Vytvořte fakturu

HORTIM - SK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HORTIM - SK
IČO 35712881
TIN 2020209301
DIČ SK2020209301
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HORTIM - SK
Röntgenova 10
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 23 330 985 €
Zisk 171 185 €
Kapitál 5 275 919 €
Vlastní kapitál 671 286 €
Kontaktní informace
Email hortim@hortim.sk
Telefon(y) 0244872872
Fax(y) 0244872882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,269,368
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 220,499
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,384
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,384
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 219,115
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 67,201
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 151,914
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,033,440
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 308,263
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 89,598
3. Výrobky (123) - /194/ 2,107
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 216,558
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 22,409
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 22,409
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 3,896,302
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 3,855,189
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,421
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,842,768
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,608
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,505
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 806,466
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,703
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 804,763
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 15,429
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,990
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 12,439
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,269,368
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 692,471
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 513,319
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 513,319
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 171,185
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,564,177
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 10,073
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 8,632
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,441
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 4,460,097
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,065,478
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 490,757
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,574,721
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 43,554
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 27,850
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 321,006
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,209
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 94,007
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,569
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 57,438
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 12,720
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 12,720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 23,273,925
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 23,330,985
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,533,230
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,190,192
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 116,430
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -29,085
V. Aktivace (účtová skupina 62) 46,943
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,436,605
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,670
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,058,182
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 17,775,023
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 922,804
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) 24,965
D. Služby (účtová skupina 51) 1,834,204
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 983,937
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 710,488
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 247,809
4. Sociální náklady (527, 528) 25,640
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,039
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 53,382
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 53,382
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,409,035
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -6,680
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57,473
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 272,803
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,300,714
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 469
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 48
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 48
XII. Kurzové zisky (663) 421
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,717
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,069
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 34,648
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,248
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,555
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 66,370
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 68,144
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -1,774
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 171,185
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35712881 TIN: 2020209301 DIČ: SK2020209301
 • Sídlo: HORTIM - SK, Röntgenova 10, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 10 Březen 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Paul Young Navan Road 217 Dublin Írsko 15.12.2008
  Miroslav Psotka Vlčanovská 16 Brno 629 00 Česká republika 01.01.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Hortim - International s.r.o. 6 639 € (100%) Brno 619 00 Česká republika
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.12.2009Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Kšírova 242 Brno 619 00 Česká republika
   18.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   31.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Paul Young Navan Road 217 Dublin Írsko Vznik funkcie: 15.12.2008
   22.11.2005Nové predmety činnosti:
   skladovanie s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   15.06.2004Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   14.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   25.03.2003Nové sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   24.03.2003Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   07.01.2003Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Psotka Vlčanovská 16 Brno 629 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2003
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Benian Röntgenova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   25.09.2001Nové sidlo:
   Röntgenova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Benian Röntgenova 10 Bratislava 851 01 Skončenie funkcie: 31.12.2002
   24.09.2001Zrušené sidlo:
   Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Severíni Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   10.03.1997Nové obchodné meno:
   HORTIM - SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 5 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   konzultačná a poradenská činnosť
   Noví spoločníci:
   Hortim - International s.r.o. IČO: 47 915 528 Haškova 18 Břeclav 690 02 Česká republika
   Ing. Radek Hort Na Valtické 75 Břeclav Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Severíni Strečnianska 5 Bratislava 851 01