Vytvořte fakturu

VACHO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VACHO
IČO 35713038
TIN 2020203482
DIČ SK2020203482
Datum vytvoření 21 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VACHO
Šúrska 5
90001
Modra
Financial information
Prodej a příjem 561 101 €
Zisk 13 966 €
Kapitál 724 121 €
Vlastní kapitál 555 773 €
Kontaktní informace
Email vacho@vacho.sk
webové stránky http://www.vacho.sk
Telefon(y) +421336475427
Fax(y) 0336475427
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 648,293
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 456,247
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 456,247
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 129,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 164,257
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 150,564
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 12,200
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,646
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 25,268
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,582
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,686
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 130,484
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 126,624
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,624
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,860
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 33,894
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,898
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 30,996
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,400
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,400
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 648,293
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 506,139
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 465,175
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 19,695
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 22,757
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,062
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,966
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,570
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,231
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,231
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,266
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 4,811
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,811
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,995
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,909
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,434
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,067
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 3,073
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,073
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 104,584
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 104,584
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 585,230
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 561,101
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,974
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 483,674
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 96,583
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -57,458
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,328
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 538,721
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,696
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 321,257
D. Služby (účtová skupina 51) 68,784
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 78,914
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 55,172
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 19,773
4. Sociální náklady (527, 528) 3,969
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,261
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 62,546
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 62,546
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 263
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,380
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,036
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 279
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 273
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,830
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 24
2. Ostatní náklady (562A) 24
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 13
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,793
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,551
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,829
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,863
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,863
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,966
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015