Vytvořte fakturu

EKOHAUS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.12.2016
Basic information
Obchodní název EKOHAUS
Stav Zničeno
IČO 35713135
TIN 2020217782
DIČ SK2020217782
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOHAUS
Saratovská 5
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 117 741 €
Zisk 20 765 €
Kapitál 21 036 €
Vlastní kapitál -43 529 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264361701
Date of updating data: 09.12.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,089
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 927
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 927
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 927
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,221
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 5,731
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,731
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 490
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 878
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -388
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 941
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 941
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,089
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,210
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -67,942
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 8
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -67,950
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 20,765
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,299
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,195
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,195
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 45,104
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -9,021
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -9,021
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 43,604
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,755
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,306
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,460
Date of updating data: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 117,741
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 117,741
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 117,741
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,472
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,484
D. Služby (účtová skupina 51) 25,099
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 63,363
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 46,656
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 15,382
4. Sociální náklady (527, 528) 1,325
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 28
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 430
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 430
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,269
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,158
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,544
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,544
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,544
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,725
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 20,765
Date of updating data: 09.12.2016
Date of updating data: 09.12.2016