Vytvořte fakturu

D.A.L.I.-M.N. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2017
Basic information
Obchodní název D.A.L.I.-M.N.
IČO 35713208
TIN 2020217914
DIČ SK2020217914
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.A.L.I.-M.N.
90301
Tureň
Financial information
Prodej a příjem 3 539 233 €
Zisk 160 068 €
Vlastní kapitál 1 246 069 €
Kontaktní informace
Email tab-mezica@tab-mezica.sk
Telefon(y) 0245918080, 0245918230, 0245918240, 0245918253
Date of updating data: 18.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,385,180
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,045,512
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,045,512
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 191,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 732,370
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 101,519
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 20,518
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,333,627
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,128,897
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 816,817
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,232
3. Výrobky (123) - /194/ 679
4. Zvířata (124) - /195/ 40
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 310,129
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 540,933
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 540,258
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 540,258
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 675
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 69,328
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 69,328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 594,469
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,697
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 592,772
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,041
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 6,041
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,385,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,438,916
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,122,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,122,000
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 930,599
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 12,646
2. Rezervní fond na vlastní akcie a vlastní majetkové účasti (417A, 421A) 12,646
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 213,603
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 213,603
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,068
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 946,264
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,665
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,665
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 805,283
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 559,692
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 559,692
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 96,332
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,212
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,040
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 140,007
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,158
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,158
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133,158
Date of updating data: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 3,419,528
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 3,539,233
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,073,280
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 1,070,824
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 275,424
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -61
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 71,441
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48,325
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,312,907
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 1,730,720
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,173,285
D. Služby (účtová skupina 51) 115,194
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 136,765
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 96,549
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,349
4. Sociální náklady (527, 528) 6,867
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,876
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 98,445
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 98,445
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 4,528
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,094
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 226,326
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 400,268
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 11
XII. Kurzové zisky (663) 35
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,533
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,254
2. Ostatní náklady (562A) 10,254
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 18
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,261
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,487
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 214,839
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 54,771
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 54,771
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 160,068
Date of updating data: 18.01.2017
Date of updating data: 18.01.2017