Vytvořte fakturu

Slovenský odpadový priemysel - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Slovenský odpadový priemysel
IČO 35713411
TIN 2020227715
DIČ SK2020227715
Datum vytvoření 26 Březen 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Slovenský odpadový priemysel
Dvořákovo nábrežie 10
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 134 484 €
Zisk -136 506 €
Kapitál 4 730 340 €
Vlastní kapitál 2 306 921 €
Kontaktní informace
Email skladka@jtfg.sk
Telefon(y) 0264774348, 0264774349, 0259418380
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,048,114
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,832,862
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,832,862
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,415,976
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 309,942
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,155
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 90,789
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,208,628
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 8,431
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 8,431
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,944,391
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,944,383
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,944,383
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 255,806
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 773
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 255,033
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,624
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,082
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,542
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,048,114
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,170,415
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,891,830
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,891,830
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 394,408
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 394,408
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 20,683
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 354,310
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -333,627
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -136,506
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,792,694
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,182
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 604
12. Odložený daňový závazek (481A) 1,578
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 173,222
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 173,222
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,068,492
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 119,649
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 119,649
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,269
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 903
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 318,340
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 628,331
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 597
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 597
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,548,201
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 85,005
3. Výnosy příštích období dlouhodobé (384A) 70,026
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 14,979
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,134,323
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,134,484
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 210,800
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,907,045
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,639
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,091,166
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,536
D. Služby (účtová skupina 51) 81,690
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 60,217
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 40,749
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,129
4. Sociální náklady (527, 528) 5,339
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,091
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 45,669
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 45,669
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 1,814,260
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 8,135
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 59,568
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,318
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,574
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,922
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1,922
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1,922
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 178,502
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 178,085
2. Ostatní náklady (562A) 178,085
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 417
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -176,580
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -133,262
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,244
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,244
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -136,506
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015