Vytvořte fakturu

HABITAT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název HABITAT
IČO 35713429
TIN 2020977244
DIČ SK7020000889
Datum vytvoření 01 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HABITAT
Saratovská 4
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 134 213 €
Zisk 3 128 €
Kapitál 836 710 €
Vlastní kapitál 502 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 890,560
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 361,189
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 71,084
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,626
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 60,959
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,499
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 290,105
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 290,105
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 528,157
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 84,301
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 84,301
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 443,099
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 419,162
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 419,162
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23,231
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 706
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 757
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 330
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 427
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,214
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 1,214
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 890,560
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 505,984
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 663,878
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 663,878
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -161,022
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 112,251
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -273,273
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,128
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 384,568
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 304
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 304
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 368,388
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 167,075
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,075
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 183,940
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 16,380
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 909
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 84
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,519
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 26,519
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,006
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -13,649
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 8
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 8
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 134,214
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 134,213
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 78,663
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 11,550
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 44,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,297
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 11,032
D. Služby (účtová skupina 51) 45,371
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,330
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,516
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,750
4. Sociální náklady (527, 528) 64
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 728
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,615
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,615
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 46,000
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 221
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,916
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 33,810
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 828
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 655
2. Ostatní náklady (562A) 655
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 173
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -828
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,088
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,128
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015