Vytvořte fakturu

Roman Restaurants - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.02.2016
Basic information
Obchodní název Roman Restaurants
IČO 35713488
TIN 2020979642
DIČ SK2020979642
Datum vytvoření 02 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Roman Restaurants
Tyršovo nábrežie 12
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 621 553 €
Zisk 10 792 €
Kapitál 203 538 €
Vlastní kapitál 37 859 €
Kontaktní informace
Email romanrestaurants@romanrestaurants.sk
Telefon(y) 0911455415, 0903445214
Mobile(y) 0903445214
Date of updating data: 02.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 874,100
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 593,323
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 593,323
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 59,000
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 534,323
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278,409
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,394
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,394
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 200,752
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 146,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 146,746
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 54,006
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 75,263
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 19,373
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 55,890
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,368
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 2,368
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 874,100
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,651
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 7,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 350
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 350
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 30,509
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 30,509
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,792
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 825,449
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 32,348
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,401
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 29,947
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 378,600
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 130,394
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 75,451
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,451
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 44,000
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,128
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,867
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,948
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,107
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,107
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 280,000
Date of updating data: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 614,166
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 621,553
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 614,166
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,387
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 595,499
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 303,013
D. Služby (účtová skupina 51) 145,332
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 105,249
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 78,628
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 26,029
4. Sociální náklady (527, 528) 592
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 37,095
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 37,095
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,457
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 26,054
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,821
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 80
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 80
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,660
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5,385
2. Ostatní náklady (562A) 5,385
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,269
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,580
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,474
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 3,682
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 3,682
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,792
Date of updating data: 02.02.2016
Date of updating data: 02.02.2016