Vytvořte fakturu

SIMPA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název SIMPA
IČO 35713844
TIN 2020265775
DIČ SK2020265775
Datum vytvoření 04 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIMPA
Mozartova 15
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 721 231 €
Zisk 2 751 €
Kontaktní informace
Email simpa@simpa.sk
Telefon(y) 0315528001, 0315528003, 0315527348
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 415,675
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 27,756
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
A.I.1. Aktivovaných vývojových nákladů (012) - /072, 091A/ 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
3. Cenná práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Jiné non-current nehmotný majetek (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 0
7. Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) - /095A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 27,756
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,686
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,070
4. Rostoucí celky trvalých porostů (025) - /085, 092A/ 0
5. Základní stádo a návrh zvířata (026) - /086, 092A/ 0
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 0
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 0
9. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 0
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 0
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 0
4. Půjčky na přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 0
6. Ostatní úvěry (067A) - /096A/ 0
7. Dluhové cenné papíry a ostatní dlouhodobý finanční majetek (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s časem závazku delší než jeden rok (22XA) 0
10. Získala dlouhodobý finanční majetek (043) - /096A/ 0
11. Zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) - /095A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 383,739
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 106,061
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvířata (124) - /195/ 0
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 106,061
6. Zálohy na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 0
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 120,112
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 120,112
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Obchodní pohledávky v rámci přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,112
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 0
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociální pojištění (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohledávky z derivátových operací (373A, 376A) 0
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finanční majetek v dceřiných subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finanční majetek bez krátkodobá finanční aktiva v přidružených subjektů (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (252) 0
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 157,566
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 155,624
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,942
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 4,180
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 76
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,104
3. Příjmy příštích období dlouhodobé (385A) 0
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 415,675
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,129
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 12,000
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 12,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 0
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 3,046
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,046
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,751
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 397,546
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,328
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 3,246
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 82
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 326,555
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 109,753
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,753
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,500
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,945
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,164
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,659
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,534
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 67,663
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 721,231
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 721,231
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 3,766
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 701,229
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 11,311
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,925
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 707,269
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,350
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 486,206
D. Služby (účtová skupina 51) 88,378
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 107,708
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 79,417
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 27,841
4. Sociální náklady (527, 528) 450
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,009
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,387
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,387
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,541
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,690
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,962
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 139,372
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlouhodobých finančních aktiv celkem (r. 32 r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančního majetku-sum (r. 36 r. 38) 0
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,331
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 869
2. Ostatní náklady (562A) 869
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,461
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,331
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,631
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,880
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,751
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :35713844 TIN: 2020265775 DIČ: SK2020265775
 • Sídlo: SIMPA, Mozartova 15, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 04 Duben 1997
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava 04.04.1997
  Ing. Vladimír Šimčák Exnárova 43 Bratislava 821 03 06.09.2001
  Marián Šimčák Bebravská 26 Bratislava 06.09.2001
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Jozef Šimčák 4 000 € (33.3%) Mozartova 15 Bratislava
  Ing. Vladimír Šimčák 4 000 € (33.3%) Exnárova 43 Bratislava 821 03
  Marián Šimčák 4 000 € (33.3%) Bebravská 26 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.08.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   06.09.2001Noví spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Ing. Vladimír Šimčák Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Marián Šimčák Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šimčák Exnárova 43 Bratislava 821 03
   Marián Šimčák Bebravská 26 Bratislava
   05.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Rodaro Luca Della Stazione 71/7 Udine, Manzano Taliansko
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Rodaro Luca Della Stazione 71/7 Udine, Manzano Taliansko
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Rodaro Luca Della Stazione 71/7 Udine, Manzano Taliansko
   04.02.1998Noví spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Rodaro Luca Della Stazione 71/7 Udine, Manzano Taliansko
   03.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Frederico Brugnolo A.Vesalio N. 14 Vedovo Taliansko
   04.04.1997Nové obchodné meno:
   SIMPA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 15 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   čaluníctvo
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
   výskum trhu
   sekretárske služby a preklady /vrátane tlmočníckych služieb/
   Noví spoločníci:
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava
   Frederico Brugnolo A.Vesalio N. 14 Vedovo Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Šimčák Mozartova 15 Bratislava