Vytvořte fakturu

E.P. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 21.06.2016
Basic information
Obchodní název E.P.
IČO 35714271
TIN 2020220477
DIČ SK2020220477
Datum vytvoření 10 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.P.
Lamačská cesta 111
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 707 719 €
Zisk 5 182 €
Kapitál 163 582 €
Vlastní kapitál 63 691 €
Kontaktní informace
Email obchod@asep.sk
Telefon(y) 0252444229, 0263537976
Fax(y) 02635379768, 0263537978
Date of updating data: 21.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 38,812
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 38,812
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 38,812
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 100,009
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 45,041
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,606
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,020
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 138,821
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 36,454
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 23,968
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,182
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 102,367
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 6,959
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 82,692
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 57,796
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 9,596
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 8,284
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,016
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,130
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,586
Date of updating data: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 707,719
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 141,272
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 562,794
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 530
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,123
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 693,939
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 116,579
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 74,372
C. Služby (účtová skupina 51) 354,396
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 127,511
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,362
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 13,949
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,770
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 13,780
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 158,719
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,996
M. Úrokové náklady (562) 1,831
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 4
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,161
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,995
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,785
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 4,603
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,182
Date of updating data: 21.06.2016
Date of updating data: 21.06.2016