Vytvořte fakturu

GEO-KOD - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název GEO-KOD
IČO 35715456
TIN 2020218178
DIČ SK2020218178
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEO-KOD
Karloveská 24
84104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 690 893 €
Zisk 81 008 €
Kontaktní informace
Email geokod@geokod.sk
Telefon(y) 0244646551, 0244646553
Mobile(y) +421905509168, 0905509168
Fax(y) 0244646552
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,574,844
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,351,414
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 481
2. Software (013) - /073, 091A/ 481
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,350,933
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 206,097
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 819,099
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 325,737
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,217,966
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 862
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 862
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 10,125
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 10,125
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,125
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,158,239
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,156,858
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,156,858
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,290
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 48,740
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 36,162
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 12,578
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,464
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 5,464
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,574,844
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 320,047
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 231,736
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 231,736
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,008
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,205,894
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,040,796
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,078
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 1,017,189
12. Odložený daňový závazek (481A) 19,529
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,021,982
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 647,244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 647,244
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 262,876
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 81,702
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 18,701
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,459
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 26,480
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 26,480
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 116,636
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 48,903
C.1. Výdaje příštích období dlouhodobé (383A) 48,903
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,592,987
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,690,893
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,595,981
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,912
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,548,271
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 134,724
D. Služby (účtová skupina 51) 1,522,072
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 592,466
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 428,469
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 148,644
4. Sociální náklady (527, 528) 15,353
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 8,705
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 168,920
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 168,920
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 121,384
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 142,622
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 939,185
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 9
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45,017
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 38,629
2. Ostatní náklady (562A) 38,629
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,531
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 4,857
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,004
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 97,618
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 16,610
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 16,610
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,008
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016