Vytvořte fakturu

Hertz Autopožičovňa - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název Hertz Autopožičovňa
IČO 35715464
TIN 2020241630
DIČ SK2020241630
Datum vytvoření 27 Březen 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hertz Autopožičovňa
Domkárska 14
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 908 479 €
Zisk 13 333 €
Kapitál 532 756 €
Vlastní kapitál 332 459 €
Kontaktní informace
Email hertz@hertz.sk
webové stránky http://www.hertz.sk
Telefon(y) +421257201261
Mobile(y) +421911630814, +421911630812
Fax(y) 0257201269
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 576,655
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 3,562
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 3,562
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 3,562
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 553,678
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,295
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 5,295
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 385,643
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 111,014
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,014
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 220,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34,793
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,836
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 162,740
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,665
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 161,075
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 19,415
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,689
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 13,726
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 576,655
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 469,173
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 82,985
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 82,985
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 8,298
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,298
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 364,557
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 400,128
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -35,571
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,333
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,482
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 3,349
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 3,349
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 3,134
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 3,134
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 76,393
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 50,373
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,373
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 9,677
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,078
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,672
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,593
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24,606
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,626
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 14,980
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 875,308
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 908,479
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 6,850
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 868,458
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,171
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,234
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 6,350
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,715
D. Služby (účtová skupina 51) 561,467
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 249,396
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 180,561
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 61,763
4. Sociální náklady (527, 528) 7,072
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 25,688
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,820
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,820
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,798
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 24,245
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 271,776
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,983
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 4,687
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 4,671
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 291
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,960
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 1,968
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 6,992
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,977
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,268
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 6,935
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,701
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 1,234
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,333
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016