Vytvořte fakturu

ISA SYSTEMS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ISA SYSTEMS
IČO 35715600
TIN 2020218013
DIČ SK2020218013
Datum vytvoření 18 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISA SYSTEMS
Saratovská 26/a
84102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 19 882 €
Zisk 3 959 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0264285121
Fax(y) 0264285121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 27
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,305
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,076
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 172
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,929
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 12,332
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,236
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -1,362
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,959
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,096
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118
B.II. Dlouhodobý ustanovení (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,978
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 674
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 0
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,583
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 721
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 19,882
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 253
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 9,537
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivace (účtová skupina 62) 0
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,092
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 14,346
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 253
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,031
C. Služby (účtová skupina 51) 7,323
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 40
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 220
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,151
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 0
H. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/- 547) 0
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,328
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,536
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 1,183
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 382
J. Prodané cenné papíry a podíly (561) 0
K. Náklady krátkodobý finanční majetek (566) 0
L. Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv (+/-) (565) 0
M. Úrokové náklady (562) 128
N. Zahraniční kurzové ztráty (563) 0
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 254
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -382
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,154
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,195
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,959
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015