Vytvořte fakturu

Slovenský hokejový dom - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.11.2015
Basic information
Obchodní název Slovenský hokejový dom
IČO 35715626
Datum vytvoření 10 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovenský hokejový dom
Trenčianska 56/B
82101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 20 600 €
Zisk -13 980 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0255566967
Fax(y) 0255566967
Date of updating data: 30.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 253,113
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 228,355
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 228,355
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 87,987
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 140,368
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,758
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 24,758
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 24,674
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 84
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 253,113
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 98,953
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 40,000
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 66,294
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 78,461
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -12,167
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,980
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 154,160
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 214
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 214
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 1,328
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 1,328
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 31,749
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 120,869
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,733
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,733
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,525
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,284
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,327
Date of updating data: 30.11.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 20,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 20,400
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,757
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,253
D. Služby (účtová skupina 51) 2,940
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 5,873
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 4,335
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,512
4. Sociální náklady (527, 528) 26
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 996
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,580
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,580
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,157
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,207
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 37
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,900
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 2,078
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 2,078
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 822
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,863
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,020
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -13,980
Date of updating data: 30.11.2015
Date of updating data: 30.11.2015