Vytvořte fakturu

BL.O.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BL.O.S.
IČO 35715685
TIN 2020209642
DIČ SK2020209642
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BL.O.S.
Levočská 13
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 105 322 €
Zisk -17 908 €
Kontaktní informace
Email ponuka@blos.sk
Telefon(y) 0243410306, 0243637122, 0243637123
Fax(y) 0243410306, 0243637122, 0243637123
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 65,690
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,192
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 25,192
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 10,160
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 15,032
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,561
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 10,198
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,198
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 15,507
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 15,417
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,417
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 90
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 13,856
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 9,412
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,444
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 937
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 937
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,690
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -34,364
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 119,373
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -143,133
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 52,359
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -195,492
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,908
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 100,054
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 293
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 293
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 99,428
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 65,573
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,573
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 18,430
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 420
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,005
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,000
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 333
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 333
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 103,380
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 105,322
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 103,380
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 750
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,192
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,142
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 27,470
D. Služby (účtová skupina 51) 55,588
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 18,164
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 13,598
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,350
4. Sociální náklady (527, 528) 216
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,238
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,460
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,460
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 15,614
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,608
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,820
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,322
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 128
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 128
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -128
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,948
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,908
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015