Vytvořte fakturu

SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 18.01.2016
Basic information
Obchodní název SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE
IČO 35715774
TIN 2020265863
DIČ SK2020265863
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVENSKÉ OBCHODNÉ ZDRUŽENIE
Mlynské Nivy 77
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 324 225 €
Zisk 17 477 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421252494652
Date of updating data: 18.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 3,023,306
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,792,380
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,870,860
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,184,770
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 670,397
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,292
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 461
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 1,940
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 921,520
5. Výpůjčky za přiměřené účasti kromě přidružené subjekty (066A) - /096A/ 919,520
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 2,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,748
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,761
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,478
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,478
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,198
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,085
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 203,987
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 532
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 203,455
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 178
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 178
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,023,306
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,954,939
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,864,644
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,864,644
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,830
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,830
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 65,988
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 65,988
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 17,477
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,452
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 237
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 237
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 43,191
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 36,421
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,421
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,720
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,876
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,960
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 214
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 24
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 24,915
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -615
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 25,530
Date of updating data: 18.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 319,754
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 324,225
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 319,754
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,167
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 304
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 310,671
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 59,563
D. Služby (účtová skupina 51) 38,393
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 71,073
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 50,662
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 17,303
4. Sociální náklady (527, 528) 3,108
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 40,501
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 99,977
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 99,977
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -356
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,520
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,554
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,798
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 16
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 456
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 456
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -440
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,114
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) -4,363
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 963
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -5,326
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 17,477
Date of updating data: 18.01.2016
Date of updating data: 18.01.2016