Vytvořte fakturu

SEBA, Senator Banquets - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 27.11.2015
Basic information
Obchodní název SEBA, Senator Banquets
IČO 35715782
TIN 2020210016
DIČ SK2020210016
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEBA, Senator Banquets
Saratovská 2/A
84452
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 774 897 €
Zisk 100 774 €
Kontaktní informace
Email seba@banquet.sk
Telefon(y) 0262413953, 0267272581
Fax(y) 0262413960
Date of updating data: 27.11.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 418,983
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 165,440
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,660
6. Získala dlouhodobý nehmotný majetek (041) - /093/ 1,660
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 163,780
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 664
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 128,900
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 34,216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 247,691
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,721
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,708
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,013
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 155,013
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 152,674
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 152,674
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,339
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 82,957
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 77,638
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 5,319
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 5,852
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,852
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,983
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 198,788
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 82,678
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 254,942
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -172,264
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100,774
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 220,599
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 23,783
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,314
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 19,469
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 115,131
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 46,637
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,637
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,627
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 4,943
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,121
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 21,723
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 80
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,163
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,163
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,881
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 32,641
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) -404
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) -404
Date of updating data: 27.11.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 774,897
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 154,117
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 609,986
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 2,958
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,836
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 636,005
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 19,165
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 311,198
D. Služby (účtová skupina 51) 125,804
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 141,217
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 109,144
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,073
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,709
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 27,818
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 27,818
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 2,553
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,541
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 138,892
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 307,936
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,426
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 7,062
2. Ostatní náklady (562A) 7,062
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,364
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,426
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 130,466
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 29,692
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 29,692
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 100,774
Date of updating data: 27.11.2015
Date of updating data: 27.11.2015