Vytvořte fakturu

SEBA, Senator Banquets - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 02.01.2017
Basic information
Obchodní název SEBA, Senator Banquets
IČO 35715782
TIN 2020210016
DIČ SK2020210016
Datum vytvoření 21 Duben 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEBA, Senator Banquets
Saratovská 2/A
84452
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 019 758 €
Zisk 65 416 €
Kontaktní informace
Email seba@banquet.sk
Telefon(y) 0262413953, 0267272581
Fax(y) 0262413960
Date of updating data: 02.01.2017
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 545,955
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 207,941
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 207,941
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,613
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 152,112
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 34,216
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 338,014
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 9,212
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,091
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,121
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 258,668
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 251,674
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 251,674
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,994
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 70,134
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 65,332
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 4,802
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 545,955
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,204
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 8,000
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 183,452
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 355,717
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -172,265
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 65,416
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 281,046
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 7,074
B.I.1. Dlouhodobé obchodní závazky součet (r. 104-r. 106) 0
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,314
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 2,760
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 160,316
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 145,435
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 145,435
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,825
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,214
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,730
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 112
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 4,364
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,364
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 94,842
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 14,450
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 705
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 705
Date of updating data: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,006,646
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,019,758
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 187,175
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 819,471
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 187
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,925
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 924,851
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 29,673
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 413,777
D. Služby (účtová skupina 51) 246,774
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 190,257
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 156,324
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 33,933
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,195
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 32,914
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 32,914
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,261
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,907
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 316,422
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,998
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 6,993
2. Ostatní náklady (562A) 6,993
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 2,005
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,997
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 85,910
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 20,494
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 20,494
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 65,416
Date of updating data: 02.01.2017
Date of updating data: 02.01.2017