Vytvořte fakturu

R.A. VHS-EKOVOMONT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.09.2016
Basic information
Obchodní název R.A. VHS-EKOVOMONT
IČO 35715812
TIN 2020241421
DIČ SK2020241421
Datum vytvoření 23 Duben 1997
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo R.A. VHS-EKOVOMONT
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 413 706 €
Zisk -102 880 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243414012, +421243420318, +421243429409
Date of updating data: 30.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,495,786
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 2,072,814
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,072,814
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,452,246
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 398,412
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 218,962
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,694
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 1,500
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 419,600
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 47,141
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 47,141
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,141
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 7,787
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 7,588
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,588
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 364,672
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,981
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 362,691
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,372
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 156
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 3,216
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,495,786
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,440,662
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 2,670,262
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 2,670,262
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 26,787
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,787
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -153,507
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -153,507
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -102,880
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,449
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 419
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 419
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 37,996
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 15,694
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,694
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,641
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,665
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,445
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,551
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 13,034
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,034
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 3,675
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 77
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 3,598
Date of updating data: 30.09.2016
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 413,706
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 408,111
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,095
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,029
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 93,539
D. Služby (účtová skupina 51) 67,920
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 186,573
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 140,840
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 41,598
4. Sociální náklady (527, 528) 4,135
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 37,956
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,015
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,015
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 35,402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,624
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -101,323
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 246,652
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 772
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 60
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 712
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,358
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,358
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -586
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -101,909
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 971
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 971
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -102,880
Date of updating data: 30.09.2016
Date of updating data: 30.09.2016